Italijanščina  - začetni

Študijsko leto: 2017/18   Število ur: 60

Mentorica: Karmen Mozetič

Smotri (bistveni):

Glavni cilji obsegajo razvijanje spretnosti razumevanja, ustnega sporočanja, branja in pisanja ter znanja slovnice na osnovi ravni. Tečajniki razvijajo sposobnosti za učinkovito rabo italijanskega jezika kot sredstva za sporazumevanje ter spoznavajo kulturo, navade, običaje in posebnosti italijanskega naroda.

Prepoznavajo in razumevajo preprosta govorna sporočila v osnovnih okoliščinah sporazumevanja, oblikujejo preprosta sporočila in besedila, spoznavajo osnove pravopisa ter jezik na vseh jezikovnih ravneh (glasovni, besedni, oblikoslovni, skladenjski).

Dejavnosti - vsebina dela:

Poudarek je na praktični uporabi jezika, predvsem govorjenju. Teme, ki jih obravnavamo so zanimive in so odraslim blizu ter jih spodbujajo h komunikaciji. Tečajniki se naučijo predstaviti sebe, pozdraviti, naučijo se naročiti pijačo v baru, sporazumevati se po telefonu, govoriti o delu, spoznavajo poklice, pripovedujejo o svojem prostem času in hobijih, vprašajo po narodnosti, starosti, ceni, opišejo svoje počitnice, izrazijo svoje želje, reklamirajo napake, opišejo svoje mesto in njegove značilnosti, spoznavajo italijanska mesta in italijansko kulturo, opišejo prevozna sredstva, vprašajo po informacijah, po uri, opišejo pot.

Načini dela:

Pouk poteka v sproščenem vzdušju, popevke, razne igre pa še popestrijo naše druženje.

Načini dela so igranje vlog, delo v parih, delo v skupini ali individualno delo.

Sredstva (učbeniki, delovna gradiva, audio-vizuelna sredstva, oprema itd):

Učbenik: Arrivederci 1, založba Edilingua. Dopolnilo k učbeniku pa so CD, revije, slikovni material, dodatna gradiva, svetovni splet